Erzie?u tautas ofici?l? nosaukuma deklar?cija

Латышский текст

Erziešu tautas ofici?l? nosaukuma deklar?cija


M?s, Erziešu tautas Kongresa deleg?ti, kas p?rst?v visus Krievijas Feder?cijas (KF) erziešus,

- balstoties gadu t?kstošiem ilgaj? tautas v?stur?,
- god?jot sen?u piemi?u un turpinot vi?u tradicijas,
- izj?tot etnisku, gar?gu, valodas un kult?ras vienot?bu,
- atzin?gi uzr?dot stipras erziešu pašapzi?as saglab?šanos,
- apzinoties atbild?bu par labv?l?gu apst?k?u rad?šanu n?kamo paaud?u izdz?vošanai un att?st?bai,
- balstoties starptautiskaj?s ties?b?s un KF Satversm?, kas garant? cilv?ku un tautu ties?bas,
- izsakot atzin?bu citu tautu v?sturei, tradicij?m, kult?rai, valod?m un nacion?lai pašcie?ai,
- v?loties b?t pasaules tautu vid? ar savu v?sturisko nosaukumu,
- cenšoties dz?vot k? atz?ta patst?v?ga un pilnv?rt?ga tauta,
- cerot uz tautu, vald?bu un citu varas iest??u sapratni, labu gribu un sadarb?bu,
- izsakot visas tautas nost?ju,

pazi?ojam, ka v?lamies ofici?li saukties sav? v?sturiskaj? nosaukum? – "Erziešu tauta", un apstiprin?m visas tai piederošas neat?emamas ties?bas.


V?lot satic?bu, mieru un progresu vis?m taut?m,

Erziešu tautas Kongress


Saranoš? (Saransk?)
Mordvijas Republik?
1995.gada 23.mart?

 
 
27.05.2018
 О стремительной деградации образования и не только
16.05.2018
 Тормозные колодки развития
13.05.2018
 ПИСЬМО ОТ УЧАСТНИКОВ ЭРЗЯНЬ КЕЛЕНЬ ЧИ
31.03.2018
  Размышления об извечном. Часть III
25.03.2018
  Размышления об извечном. Часть II

<<   июнь 2018    >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 


Эрзянь ки. Культурно-образовательный портал. 2008

Литературный сайт Эрзиана  Аштема-Кудо, эрзянский форум    Меряния - Мерянь Мастор  


Flag Counter